Перейти к содержимому
Главная страница » Лібраріум » Кафедра ШІ » АККМ » Фінальный тест

Фінальный тест

1) Яке з наведених нижче визначень найбільш повно описує поняття структури системи?

Упорядкована сукупність елементів і зв’язків між ними, що забезпечують реалізацію функції системи.


2) Яким буде результат виконання команди ADD 25 в базовій ЕОМ, якщо в акумуляторі зберігається число 91, а вміст комірок пам’яті наведено на рисунку?

Результат В6 – до вмісту акумулятора додається 25


3) Які з наведених нижче варіантів команд базової ЕОМ не відносяться до арифметичних команд?

AND M


4) Особливістю запису команд в базовій ЕОМ є факт, що вони:

Містять в старших розрядах код команди, відмінний від 1111, 1110.


5) Який з наведених варіантів є вірним:

29 bits=26 bytes


6) Яку дію базової ЕОМ описує наступна послідовність команд:

ROL

ROR

ROL

Множення на 2


7) До принципів організації ЕОМ, які були сформульовані фон Нейманом, відносяться:

Принцип збереження програми у пам’яті

Принцип програмного управління


8) При поданні тесту програми в командах базової ЕОМ код операції визначається за допомогою:

Старшого полубайта в слові


9) Метод запису чисел за допомогою визначеного набору спеціальних знаків отримав назву:

Система числення


10) Блок даних, розмір якого складає два байти, має власну назву

WORD


11) Базова ЕОМ дозволяє опрацьовувати цілі беззнакові числа в діапазоні:

Від 0 до 65535


12) Оберіть правильний варіант визначення властивостей системи:

Поява нової функціональності або досягнення певного рівня продуктивності не обов’язково пов’язано з додаванням елементів до системи.


13) Яку максимальну кількість пристроїв вводу-виводу можна адресувати в базовій ЕОМ?

255


14) Яке з наведених нижче визначень найбільш повно описує поняття структури системи?

Упорядкована сукупність елементів і зв’язків між ними, що забезпечують реалізацію функції системи.


15) Мінімальний розмір блоку даних, яким оперує мікропроцесор, має власну назву

WORD


16) При складанні програм всі команди вводу-виводу в базовій ЕОМ повинні містити:

1110 в старшому полубайті


17) До складу якого елементу Базової ЕОМ входить лічільник команд?

Блоку управління


18) Який з наведених виразів є вірним:

27 bits= 16 bytes


19) Особливістю, що відрізняє безадресні команди базової ЕОМ від інших видів команд є:

Наявність коду 1111 в старшому полубайті


20) Яку форму записку має код команди інверсії акумулятора в базовій ЕОМ?

F400


21) Якщо біт типу адресації в базовій ЕОМ встановлено в 0, то використовується:

Пряма адресація


22) Спеціально визначені умові позначення для запису чисел мають назву:

Алфавіт системи числення


23) Який з наведених виразів є вірним:

27 bits = 16 bytes


24) Код операції починається з 1110. Які дії він викликає в базовій ЕОМ?

В бітах 8-11 записано код команди вводу-виводу


25) В якій системі числення значення цифри не залежить від її позиції при запису числа?

В непозиційній системі числення


26) В якій системі числення при запису числа 28 вага позиції, в якій розташована цифра 2, не впливає на його значення?

В римській системі


27) Виконання яких операцій в базовій ЕОМ змінює позицію фіксованої коми при поданні результатів обчислень?

Ділення, зведення у ступінь, множення


28) Арифметичні команди базової ЕОМ не можуть містити наступні групи кодів:

1ХХХ, 8ХХХ, 3ХХХ


29) Система пам’яті ЕОМ призначена для:

Збереження як команд, так і даних, доступ до яких організовано з використанням регістрів адреси та даних


30) Оберіть найбільш повне визначення поняття «обчислювальна система»

Сукупність апаратних і програмних засобів, об’єднаних для рішення поставлених перед системою завдань і що мають здатність вести обробку інформації й формувати керуючі впливи під програмним впливом.


31) Яку дію базової ЕОМ описує наступна послідовність команд:

ROR

ROR

ROR

ROR

Ділення на 16


32) Оберіть правильний варіант визначення властивостей системи:

Поява нової функціональності або досягнення певного рівня продуктивності не обов’язково пов’язано з додаванням елементів до системи.


33) Обсяг пам’яті центрального процесору визначається:

Кількістю регістрів


34) До складу якого елементу Базової ЕОМ входить лічильник команд?

Блоку управління


35) Спеціально визначені умовні позначення для запису чисел мають назву:

Алфавіт системи числення


36) Яку кількість бітів займає код операції в базовій ЕОМ?

4


37) Виконання яких операцій в базовій ЕОМ не змінює позицію фіксованої коми при поданні результатів обчислень?

Додавання, Віднімання


38) Які з наведених нижче варіантів команд ЕОМ відносяться до арифметичних команд?

ADC M

SUB M

ISZ M


39) Який буде результат виконання команди ADD (25) в базовій ЕОМ, якщо в акумуляторі зберігається число 19, а вміст комірок пам’яті наведено на рисунку:


40) Який елемент з наведених не входить до складу мікропроцесора?

Ділитель


41) Якого режиму роботи сучасних ЕОМ не існує?

За запитом


42) Мінімальний неподільний об’єкт, що наділений власними властивостями, – має назву …

Елемент


43) Найбільш поширений вузел сучасних ЕОМ має назву:

Тригер


44) Яку власну назву має блок даних, розмір якого складає половину байту?

NIBBLE


45) Які з наведених нижче варіантів команд базової ЕОМ не відносяться до арифметичних команд?

AND M


46) Яким значенням з наведених варіантів відповідає прямий код десяткових чисел 11 та -11 (величина розрядної сітки n = 8)

1.1110101

0.0001011


47) Оберіть найбільш повне визначення поняття «архітектура системи»:

Це побудова принципів взаємодії системи, яка втілена в її елементах та їх взаємовідношеннях один з одним та зовнішнім середовищем, а також принципи, що дозволяють виконати її проектування та підтримують її еволюцію.


48) Яка з наведених команд базової ЕОМ виконує перехід за адресою, якщо вміст акумулятора дорівнює нулю?

BEQ


49) Які з наведених нижче типів ієрархії пам’яті підлягають управлінню з боку апаратного забезпечення ЕОМ?

Cash, Registers, RAM


50) Яка технологія використовується в сучасних ЕОМ для побудови елементів кеш-пам’яті?

SRAM


51) Яка з наведених команд базової ЕОМ виконує перехід за адресою, якщо присутній вихід за межі розрядної сітки результату арифметичної операції?

BCS


52) Які з наведених архітектурних принципів побудови ЕОМ відносяться до архітектури фон-Неймана?

Принцип умовного переходу, Принцип програмного управління, Принцип використання системи числення


53) Суттєве збільшення ефективності швидкості підсистеми пам’яті в сучасних ЕОМ досягається за рахунок використання

Кеш-пам’яті


54) Для чого призначений в Базовій ЕОМ лічильник команд?

Для організації доступу до комірок пам’яті, в яких зберігається програма


55) Чому буде дорівнювати результат виконання арифметичної дії (для запису чисел використано префікси систем числення):

0Dh + 10p

15h


56) Яка з наведених команд базової ЕОМ відносяться до команд додавання та пропуску?

ISZ


57) Що розуміють під поняттям «блок, який відповідає за виконання команд»?

Пристрій управління


58) Кількість ліній зв’язку, яка дозволяє одночасно передавати інформацію однією шиною ЕОМ, отримала назву:

Розрядність шини


59) Що з наведеного відносяться до елементів основної пам’яті ЕОМ?

RAM


60) Ширина якої шини сучасних ЕОМ служить для визначення максимального розміру оперативної пам’яті, яка може встановлена на конкретну ЕОМ?

Шина адреси


61) В чому полягає принцип єдності програм та даних?

Спосіб, який записуються програма та дані в пам’ять ЕОМ, однакові


62) Ширина якої шини сучасної ЕОМ служить для визначення максимального обсягу інформації, яка за один раз може бути одержана або передана?

Шина даних


63) Ширина якої шини сучасних ЕОМ служить для визначення максимального розміру оперативної, яка може встановлена на конкретному ЕОМ?

Шина адреси


64) Яка технології використовується в сучасних ЕОМ для побудови елементів кеш-пам’яті?

SRAM


65) Які з наведених нижче команд базової ЕОМ виконують функції побітної обробки?

AND, CLC, ROL


66) Час між початком операції (читання або запису) та завершенням цієї операції має назву:

Access Time


67) Яка розрядність регістру команд в Базової ЕОМ (вкажіть число)?

16


68) Яку функцію відіграє регістр переносу Базової ЕОМ?

Розширення регістру акумулятору, який змінює свій стан у разі переповнення


69) Скільки бітів в Базовій ЕОМ відведено під адресну частину команди?

12


70) Встановіть відповідність між визначеннями та функціями:


71) Який обсяг основної пам’яті дозволяє адресувати лічільник команд в Базової ЕОМ?

2048 слів


72) В чому полягає принцип єдності програм та даних?

Спосіб, яким записуються програма та дані в пам’ять ЕОМ, однакові


73) Яка з наведених команд Базової ЕОМ використовує пряму адресацію?

30FE


74) Яка з наведених команд Базової ЕОМ використовує опосередковану адресацію?

480A


75) Яка розрядність лічільника команд Базової ЕОМ (вкажіть число)?

11


76) Скільки бітів в Базовій ЕОМ відведено під адресну частину команди?

12


77) Яким чином в Базовій ЕОМ команди переходів впливають на стан регістру акумулятора та регіону переносу?

Вміст регістрів не змінюється


78) Які з наведених характеристик ЕОМ безпосередньо впливають на загальну продуктивність ком’ютера?

Продуктивність підсистеми пам’яті


79) Яке призначення мають в базовій ЕОМ комірки пам’яті з адресами від 008h до 00Fh?

Для збереження індексів масивів


80) Набір фізичних адрес пам’яті, з якими працює пограма, отримав назву

Фізичного адресного простору


81) Базова ЕОМ визначається наявністю в її складі:

16-розрядну регістру команд, 11-розрядного лічильника команд, 16-розрядного регістру акумулятора.


82) Яка з наведених команд базової ЕОМ відносяться до безадресних команд?

HLT


83) На якій стадії виконання команд в Базовій ЕОМ відбувається зміна стану лічильника команд?

Після виконання команди, адреса якої знаходиться у лічильнику


Що є причиною непрацездатності мережі, яку наведено на рисунку?

В якості середовища передачі було використано кросс-кабель.


За яким серед наведених нижче критеріїв комп’ютерні мережі поділяються на фізичні та віртуальні?

за принципом організації


За яким серед наведених нижче критеріїв комп’ютерні мережі поділяються на мережі без виділеного серверу та мережі з виділеним сервером?

за режимом доступу користувачів.


Що розуміють під поняттям “internetwork”?

велика комп’ютерна мережа, що складається з множини менших та різних за типом підмереж.

Концентратор – мережевий пристрій, що забезпечує організацію інформаційної взаємодії без розподілу за адресами підключених пристроїв.

Сервер – мережевий пристрій, що має власну адресу та надає у використання ресурси під час інформаційної взаємодії.

Клієнт – мережевий пристрій, що власну адресу та використовує зовнішні ресурси під час інформаційної взаємодії.

Хост – мережевий пристрій, що має власну адресу та приймає участь в інформаційній взаємодії.


За яким серед наведених нижче критеріїв комп’ютерні мережі поділяються на public та private?

за режимом доступу користувачів.


Що є непрацездатністю мережі, яку наведено на рисунку?

Вимкнено або вийшов з ладу HUB.


Що з наведеного нижче відноситься до недоліків топології ‘зірка’?

Відповідь: коли центральний концентратор виходить з ладу, то всі підключені до нього кінцеві пристрої втрачають зв’язок з рештою мережі.


У якому типі комп’ютерної мережі всі комп’ютери вважаються рівними та не мають спільного центрального пристрою?

Відповідь: Peer-to-peer


Яка з наведених нижче мережевих топології має максимальну пропускну спроможність за умови використання однакових середовищ передачі даних?

Відповідь: топологія ‘Зірка’.


Який тип пристрою здійснює перетворення сигналу з цифрової форми подання у аналогову?

Відповідь: ЦАП.


За якими серед наведених нижче критеріїв комп’ютерні мережі поділяються на ‘star’, ‘bus’ та ‘ring’?

Відповідь: за типом мережевої топології.


Скільки складає максимальна довжина сегменту мережі стандарту 10Base-2?

Відповідь: 185 м.


За яким серед наведених нижче критеріїв комп’ютерні мережі поділяються на мережі без виділеного серверу та мережі з виділеним сервером?

Відповідь: за режимом доступу користувачів.


Відповідно до стандарту IEEE 802 концетратор RJ-45 використовується для:

Відповідь: екранованої крученої пари, неекранованої крученої.


Яку назву має процес перетворення інформації у форму, яка придатна для передачі каналами зв’язку?

Відповідь: кодування.


Що з нижче наведеного більш за все підходить під поняття ‘пропускна здатність мережі’?

Відповідь: максимально можливу швидкість передачі даних каналом зв’язку.


Який тип пристрою здійснює перетворення сигналу аналогової форми у цифрову?

Відповідь: АЦП.


Яка серед наведених нижче фізичних топологій комп’ютерних мереж суттєво зменшує свою пропуску спроможність при додаванні нових робочих станцій?

Відповідь: Bus.


Що з наведеного нижче викликає занепокоєння  при використанні однорангових мереж?

Відповідь: інформаційна безпека під час використання такої мережі.


Якій серед наведених нижче мережевих пристроїв запобігає віддзеркаленню сигналу в мережах, які побудовані за отпологією ‘bus’?

Відповідь: термінатор.


Що з наведеного слід віднести до основних недоліків мережевох топології ‘зірка’?

Відповідь: необхідність використання більшої кількості кабелю у порівнянні з іншими тополошіями Ithernet.


У чому полягає різниця між LAN та WAN?

Відповідь: для WAN потрібен особливий тип порту маршрутизатора, WAN дозволяє охопити більші географічні території, WAN може бути іикористаний для транспортування як приватних, так і громадських даних.


Як відповідно до стандарту IEEE 802 позначається екранована кручена пара?

Відповідь: STP.


Який з наведених нижче протоколів передач інформації в глобальних комп’ютерних мережах з’явився першим?

Відповідь: NCP.


Яку перевагу має клієнт-серверна архітектура перед одноранговою мережею?

Відповідь: більш проста в обслуговуванні.


За яким серед наведених нижче критеріїв комп’ютерні мережі поділяються на фізичні та віртуальні?

Відповідь: за принципом організації.


Яке призначення має мережевий пристрій Repeater?

Відповідь: відновлення форми сигналу, що затухає.


Що відбувається у комп’ютерній мережі, яку побудовано за топологією фізичнох зірки, коли одна з робочих станцій втрачає візичне з’єднання з інщим пристроєм?

Відповідь: лише ця робоча станція втрачає здатність взаємодіяти з мережевим середовицем.


Яку назву отримав метод передачі інформації каналом зв’язку протягом чіткого визначеного проміжку часу лише в одному напрямку?

Відповідь: сімплексний метод.


Мережу спроектовано у відповідності до стандарту 10Base-T. Яке мережеве обладнання необхідно обрати серед наведеного нижче?

Відповідь: кручена пара 5 категорії, роз’єм RJ-45.


Яка з наведених нижче фізичних тополошій має найменшу ймовірність виникнення коліхій?

Відповідь: Ring.


Що розуміють під поняттям MTU?

Відповідь: максимальний розмір коричного блоку даних, який можна розмістити в одному пакеті даних та передати без фрагментації.


Як відповідно до стандарту IEEE 802 позначається неекранована кручена пара?

Відповідь: UTP.


Які з наведених нижче стандартів мають відношення до фізичних інтерфейсів Ethernet?

Відповідь: 10Base-5, 10Base-T, 10Base-F.


Відповідно до стандарту IEEE 802 позначається STP використовується для:

Відповідь: екранованої крученої пари.


Що серед наведеного найбільш повно визначає поняття ‘мережевий трафік’?

Відповідь: обсяг інформації, що передається мережею за визначений проміжок часу.


Для організації виділено мережу з адресою 145.145.0.0/24. Адміністратор комп’ютерної мережі організації повинен організувати 4 підмережі, кожна з яких повинна містити 30 хостів. Які комбінації адрес та масок серед наведених нижче він може використовувати?

Відповідь: 145.145.0.0/27, 145.145.0.32/27, 145.145.0.64/27, 145.145.0.96/27.


Який з наведених пристроїв праціє на мережевому рівні моделі OSI?

Відповідь: Router.


Які серед наведених нижче протоколів відносяться до протоколів гарантованоїдоставки повідомлень?

Відповідь: TCP.


Що з наведеного слід віднести до переваг методу комутації пакетів?

Відповідь: адаптація до передачі пульсуючого трафіку, відсутнє обов’язкове попереднє встановлення з’єднання.


Що з наведеного нижче є головною відмінністю комутоторів від концентраторів?

Відповідь: комутотари вміють визначати VAC-адрес джерела й одержувати сигналів, підтримувати таблицю відповідності своїх портів і присутніх в мережі MAC-адресів.


Який з наведених типів електромагнітного випромінювання не знайшов свого застосування в комп’ютерних мережах?

Відповідь: рентгенівське.


Яку інформацію може отримати користувач під час аналізу результатів використання команди ping 192.168.1.101 в мережі 192.168.1.64/26.

Відповідь: чи є зв’язок з хостом 192.168.1.101


Які з рівнів моделі OSI відносяться до апаратно–незалежних?

Відповіді: представлення, мережевий, сеансовий, транспортний, прикладний.


Для організації виділеного мережу з адресою 172.168.249.0/22. Адміністратор комп’ютерної мережі організації повинен організувати 4 підмережі, кожна з яких повинна містити 126 хостів. Яку маску (в десятково-крапковій нотації) він повинен використати для розв’язання цієї задачі?

Відповідь: 255.255.252.0


Що розуміють під поняття ‘мережевий протокол’?

Відповідь: це формальний набір правил та угод, який регламентує обмін інформацією між вузлами мережі.


На якому рівні моделі OSI працює мережевий протокол Token ring?

Відповідь: канальний.


На якому рівні моделі OSI працює мережевий протокол Ethernet?

Відповідь: канальний.

Канальний рівень вирішує питання фізичної адресації, виявлення і корекції помилок, впорядкованого доставлення потоку бітів у вигляді кадрів.

Мережевий рівень вирішує питання логічної адресації, впорядкованого доставлення потоку бітів між вузлами, що розташовані в різних мережах.


На яких рівнях моделі OSI одночасно працює мережевий протокол NetBIOS?

Відповіді: сеансовий, транспортний.