Перейти к содержимому

Если найдете вопрос и ответ на него и захотите, чтобы его добавили – присылайте в бота или оставляйте комментарий тут на странице

Ответы для ИТШИ

1 тест

До якої категорії робіт за енерговитратами відносяться роботи, що виконуються сидячи, стоячи або в русі з незначними фізичними навантаженнями?


Що називається електроустановкою?

Електроустановкою називається будь-яке поєднання взаємозв’язаного обладнання у межах даного простору або приміщення.


Що називається диференційним струмом?

Це векторна сума струмів, які одночасно проходять через пристрій


Просторова щільність світлового потоку, що визначається відношенням світлового потоку до тілесного кута, в якому він рівномірно поширюється, це:

сила світла


За якою фізичною величиною (або величинами) нормується ЕМП в діапазоні частот 300 МГц … 300 ГГц?

за напруженістю електричного поля, напруженістю магнітного поля й щільністю потоку енергії одночасно.


Що називається заземленням?

Заземлення – це навмисне електричне з’єднання визначеної точки електричної мережі або електроустановки чи обладнання із зоною розтікання


Якою величиною характеризується контраст між об’єктом і фоном?


Оберіть дії електричного струму на організм людини.

Механічна, біологічна, електролітична і термічна


З якою метою застосовується захист від ураження електричним струмом шляхом розміщення обладнання поза зоною досяжності?

Захист шляхом розміщення поза зоною досяжності застосовується для запобігання ненавмисного прямого дотику до струмоведучих частин


Що означає перша літера в позначенні системи захисного заземлення?

Перша літера в позначенні захисного заземлення визначає характер зв’язку енергосистеми із землею


Таксономія небезпек-це:

систематизація та класифікація небезпек


Виявлення виду небезпеки і встановлення її характеристик називається

ідентифікація небезпек


Гомосфера-це

область простору в якому Людина здийснюе свою деятельность


Дайте визначення терміну “Травма”

порушення анатомічної цілісності організму людини чи його функцій унаслідок дії зовнішніх чинників


Фактор небезпеки, вплив якого на людину призводить до травм, різкого погіршення здоров’я або смерті

небезпечний чинник


Мінімальна відмінність між двома інтенсивностями подразника, які викликають різні відчуття

диференційний поріг


Види ризику:

індивідуальний і соціальний


Види небезпек:

основні та ініціюючі


Аксіоми БЖД:

Будь-яка діяльність потенційно небезпечна. 2.Техногенні небезпеки існують, якщо щоденні потоки речовини, енергії і інформації перевищують порогові значення.


В системі “Л-М-С” Л1-це

людина, яка виконує цілеспрямовані дії


Дайте загальне визначення ризику (згідно ДСТУ 2293:2014)

комбінація ймовірності заподіяння шкоди і тяжкості цієї шкоди


Які бувають виробничи чинники

небезпечні, шкідливі, вражаючі


Який шлях протікання струму через тіло людини є найбільш небезпечний?

Рука- рука


Ноксосфера-це

частина прстору, в якому постійно присутня або періодично виникає небезпека


Що називається пороговим невідпускаючим струмом?

Найменше значення струму, що викликає непереборні судомні скорочення м’язів руки, в якій затиснутий провідник.


За якими причинами можливі смертельні випадки уразі ураження електричним струмом?

Робота з несправним обладнанням, що знаходиться під високою напругою.


Чи існують аналізатори людини, які реагують на електромагнітні, іонізуючі та ультрафіолетові випромінювання?

да, існують, але проявляються в похилому віці (реакція на магнітні бурі)


До основних задач БЖД відноситься:

Не “Класифікація небезпек. Оцінка рівня небезпеки, Навчання робітників підприємств, установ і організацій питанням охорони праці і цивільного захисту.”


Методи забезпечення безпеки:

технічні, організаційні, керуючі


Виробничий чинник, вплив якого на людину може призвести до захворювання, зниження працездатності та/чи негативного впливу

вражаючим чинником


До керуючих методів забезпечення безпеки відносяться:

методи контролю, стимулювання, відповідальності


В системі “Л-М-С” М2-це

елемент “машини”, який виконує функції аварійного захисту


В системі “Л-М-С” М1-це:

елемент машини, який виконує основну технологічну функцію


Ініціюючі небезпеки-це:

небезпеки, при реалізації яких окрім впливу на людину і оточуюче середовище є причиною винекнення нових, як правило, основних небезпек


Що відноситься до поняття “Предмет праці” в системі “Л-М-С” :

Не “сукупність всіх предметів, які оточують людину”


Виберіть правильний вид сумісництва людини в системі “Л-М-С”

біофізична, енергетична, просторово-антропометрична, техніко-єстетична, інформаційна


Чому дорівнює значення порогового фибриляційнного струму частотою 50 Гц?

50-100мА


Максимальне значення енергії подразника, при збільшенні якого виникають больові відчуття-це

верхній поріг абсолютної чутливості


Які методи забезпечення безпеки відносяться до технічних:

метод контролю, стимулювання, відповідальності, недосяжності, “слабкої ланки”, надійності


До ініціюючих небезпек відноситься:

аварія на промисловому підприємстві


На які етапи поділяється розвиток наукового напрямку “БЖД”:

Не “становлення, вдосконалення, реконструювання”


Мінімальне значення енергії подразника, яке викликає ледь помітне відчуття-це

нижній поріг абсолютної чутливості


Які з перелічених методів підвищення безпеки відносяться до технічних?

захисне автоматичне відключення живлення обладнання в аварійному стані


Дайте визначення терміну “професійне захворювання”

патологічний стан людини, зумовлений професійною діяльністю працівника та пов’язаний винятково чи переважно з впливом шкідливих виробничих чинників


До організаційних методів забезпечення безпеки відносяться:

методи захисту часом, відстанню, інформації, нормування, ергономічний, категорування


До фізичних НШВЧ відносяться:

недостатня освітленість робочої зони, підвищений рівень шуму, підвищений рівень електромагнітних випромінювань.


В чому полягають принципи забезпечення безпеки?

Просторовий або тимчасовий поділ ноксосфери і гомосфери. Нормалізація ноксосфери шляхом приведення параметрів (факторів) небезпеки у відповідність з характеристиками людини. Зміна гомосфери, тобто адаптація людини у відповідному середовищі або застосування засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).


Закон Вебера-Фехнера:

Е=C+K*lnJ, Е- відчуття , 1-інтенсивність подразника, К – константа, що залежить від виду аналізатора; С – константа, що враховує індивідуальні властивості людини.


Соціальний ризик-це

частота виникнення травм у певної кількості людей, які зазнали вражаючих дій певного виду, під час реалізації якихось небезпек.


Які з перелічених методів підвищення безпеки відносяться до керуючих методів?

стимулювання робітників, які дотримуються вимог охорони праці


Здатність аналізатора відчувати відмінність між двома станами подразника

диференційна чутливість


Які з перерахованих факторів впливають на результат ураження людини електричним струмом?

Не “Висока температура повітря, вологість, наявність провідних підлог, наявність агресивного хімічного середовища, можливість одночасного дотику людини до відкритих провідних частин обладнання і заземленим металоконструкціям будівлі.”


Динамічний діапазон аналізатора – це

діапазон між нижнім і верхнім порогами чутливості


Індивідуальний ризик-це

Не “частота виникнення травм у певної кількості людей, які зазнали вражаючих дій певного виду, під час реалізації якихось небезпек в певній точці простору”


Дайте визначення терміну “Нещасний випадок на виробництві”

обмежена в часі подія чи раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого чинника, що сталися під час виконування ним трудових обов’язків, унаслідок чого завдано шкоди здоров’ю чи трапилася смерть


Фактори небезпеки поділяються на наступні групи, крім:

Не “вражаючі”


Умови, які необхідні для виникнення небезпеки:

небезпека повинна реально існувати, людина повинна знаходитись в зоні дії небезпеки, необхідно наявність чинників підвищенної небезпеки


При проведенні класифікації і систематизації небезпек потрібно враховувати наступне:

розташування джерела небезпеки, час існування небезпеки, масштабність небезпеки, “концентрованість” небезпеки


Які шляхи протікання струму крізь тіло людини більш небезпечні?

«Голова-ноги», «права рука- ноги».


В чому полягає відмінність сучасного етапу розвитку БЖД від попереднього етапу:

в комплексному використанні досягнень різних наук з метою прийняття превентивних заходів безпеки і більш ефективного зниження ризику


Дайте визначення терміну “вражаючий чинник”

чинник небезпеки, що має “крайню форму” дії на людину і навколишнє середовище, що характеризується істотними несприятливими наслідками для людини і суспільства в цілому


Необхідна умова БЖД-це

необхідне узгодження між собою параметрів людини і інших елементів системи «Л-М-С» і їх сумісність при функціонуванні та розвитку цієї системи.


Дії електричного струму на організм людини.

Механічна, біологічна, електролітична і термічна


Засоби забезпечення безпеки -це

засоби індивідуального і колективного захисту


Якими клінічними ознаками характеризуються електроудари III ступеня?

Не “Втрата свідомості та порушення роботи серця і/або дихання.”


В системі “Л-М-С” Л2-це:

людина, яка розглядається як біологічний об’єкт


З яких елементів складається аналізатор людини?

рецептор, провідні нервові шляхи, центр в корі головного мозку


У системі “Л-М-С” Л3 -це

Людина, яка розглядається з точки зору психофізіологічного стану


Основні небезпеки-це:

небезпеки, при реалізації яких відповідні чинники небезпеки безпосередньо впливають на людину і оточуюче середовище


Що означає поняття “металізація шкіри”?

Місцева електротравма, при якій в верхні шари шкіри проникають найдрібніші частинки металу, що розплавився під дією електричної дуги або іскри.


Інженерний, модельний, експертний, соціологічний-це

методи визначення ризику


Дайте визначення терміну “небезпечний виробничий чинник”

-виробничий чинник, вплив якого на людину призводить до травм, різкого погіршення здоров’я чи смерті


Здатність аналізатора людини до сприйняття подразника характеризується

Не “диференційна чутливість”


Виробничий чинник, вплив якого на людину може призвести до захворювання, зниження працездатності та/чи негативного впливу на здоров’я нащадків є:

-шкідливим чинником


В системі “Л-М-С” М3-це:

-вплив технологічного устаткування на виробниче середовмще і людину


Перша допомога при артеріальній кровотечі.

-Необхідно його зупинити одним із способів:

– пальцеве притиснення артерії до кістки;

– згинання кінцівки в ліктьовому, колінному і тазостегновому суглобі;

– накладенням джгута або закрутки


Які з перелічених методів підвищення безпеки відносяться до організаційних?

проведення розслідування нещасних випадків і гострих отруєнь


Що таке професійний ризик (згідно ДСТУ 2293:2014)

ризик ушкодження здоров’я працівника в процесі його професійної діяльності


Дайте визначення терміну “шкідливий виробничий чинник”

виробничий чинник, вплив якого на людину може призвести до захворювання, зниження працездатності та/чи негативного впливу на здоров’я нащадків


Дайте визначення поняттю “Безпека життєдіяльності”

область науково-практичної діяльності, яка направлена на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей і наслідків впливу на організм людини, основ захисту здоров’я, життя людини і середовища його існування від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів і методів створення і підтримки здорових і безпечних умов життя і діяльності людини.


Чим пояснюється те, що опір тіла людини змінному струмі на частоті 50 Гц менше опору постійному струму?

Тим, що опір тіла людини має ємнісну складову. Ємнісна складова викликана наявністю рогового шару шкіри з високим питомим опором, який аналогічний діелектричному шару між обкладинками конденсатора.

2 тест1. Відповідно до ДБН 2.5-28-2006 нормоване значення КПО визначають залежно від:

розряду зорової роботи, види освітлення, географічне розташування.


2. За наслідками НВ невиробничого характеру складається акт за формою

НТ


3. За рахунок чого створюється ефект екранування електромагнітного випромінювання?

за рахунок відбивання поля від стінки екрану і поглинання його енергії з подальшим розсіюванням у вигляді тепла.


4. До основних характеристик джерел світла відносяться:

питома світлова віддача, потужність ,напруга мережі, термін служби.


5. Хімічні речовини за характером дії на організм людини поділяються на:

загальнотоксичні, дратівливі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, речовини, що впливають на репродуктивну функцію.


6. Чи зобов’язаний роботодавець проінформувати працівника про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих факторів при прийомі на роботу?

Зобов’язаний


7. У чому проявляється нелінійність сприйняття звуків від частоти ?

в тому, що низькочастотні і високочастотні звуки людина чує гірше, ніж середньо частотні


8. Хто входить до складу комісії з розслідування НВ виробничого характеру?

Голова комісії (посадова особа, яка призначає керівник організації) і членів комісії (керівника відповідного структурного підрозділу, представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноваженого трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки).


9. Чим відрізняється звукопоглинання від звукоізоляції?

Тим, що енергія звукових хвиль поглинається у середині матеріалу у вигляді тепла, а не відбивається від нього.


10. Якщо в результаті аварії потерпілих немає , складається акт за формою:

Н-5 (?)


11. Чим відрізняється локальна вібрація від загальної?

Тим, що діє на окремі частини тіла, а не передається всьому тілу.


12. Вплив електромагнітного поля на організм людини залежить від:

напруженості електричного і магнітного полів, інтенсивності потоку енергії, частоти коливань, локалізації опромінень на поверхні тіла і індивідуальних особливостей організму.


13. НС природного характеру:

Геолого-небезпечні явища; метеорологічні небезпечні явища; гідрологічні небезпечні явища; природні пожежі; масові інфекції та хвороби людей, тварин і рослин; космічні нбезпеки.


14. Термін роботи комісії з розслідування НВ виробничого характеру:

3 доби


15. Що називається освітленістю?

Освітленість (Е) – це відношення світлового потоку (Ф) до площі поверхні (S), на яку він рівномірно падає.


16. Термін роботи комісії з розслідування НВ невиробничого характеру:

10 діб


17. Чи може підвищений рівень шуму бути не шкідливим , а небезпечним виробничим фактором?

так


18. Види виробничого освітлення

Природне, штучне, сумісне


19. Види впливу ЕМП на живі організми

теплове і біологічне


20. ГДКсер.доб. (середньо добова) – це концентрація:

яка не робить на людину прямого чи непрямого шкідливого впливу при цілодобовому диханні.


21. У чому полягають особливості організаційних заходів щодо захисту від лазерного випромінювання?

У правильній організації робіт, що виключає потрапляння людей у ​​небезпечні зони при роботі на лазерних установках; обмеженні часу роботи


22. До якої категорії відносяться роботи , які супроводжують енерговитратами 201…250 ккал/ч?


23. Для характеристики ЕМП в зоні випромінювання достатньо вказати одну з величин:

ЩПЕ, Е або Н


24. При одночасному вмісті в повітрі кількох речовин односпрямованої дії необхідно дотримуватися умови

,

де – концентрації шкідливих речовин, мг/ м;

– гранично допустимі концентрації відповідних шкідливих речовин, мг/м.


25. Які нещасні випадки відносяться до невиробничого травматизму ?

під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському транспорті, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства


26. Який вид вентиляції застосовують для видалення шкідливих речовин із зони їх утворення?

Місцева


27. Для розрахунку штучного освітлення існує два основні методи

точковий метод, метод коефіцієнта використання світлового потоку


28. Відповідно до законів Максвела ЕМП характеризується:

векторами напруженості електричного поля (Е, В/м) і напруженості магнітного поля (Н, А/м).


29. Навколо джерела ЕМП виділяють три зони:

ближню (зону індукції), проміжну (зону дифракції) і далеку (хвильову зону).


30. При якому засобі включення люмінесцентних ламп коефіцієнт пульсації світла менше?

При підключенні ламп до різних фаз мережі змінного струму


31. Які параметри мікроклімату впливають на інтенсивність випаровування вологи з тіла людини?

температура повітря, відносна вологість, швидкість повітря, атмосферний тиск


32. За напрямком повітряного потоку вентиляція поділяється на:

припливну, витяжну та припливно-витяжну


33. Чому дорівнює сумарний рівень шуму від двох джерел , кожен з яких окремо створює широкосмуговий шум з рівнем 60дБА?

63 дБ


34. Природне освітлення буває

Бічне, верхнє, комбіноване


35. Вплив ЕМП на організм людини залежить від

напруженості електричного і магнітного полів, інтенсивності потоку енергії, частоти коливань, локалізації опромінень на поверхні тіла і індивідуальних особливостей організму


36. У чому полягають права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці?

У тому, що вони безкоштовно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці в підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в Відповідність до законодавства.


37. До яких підрозділів підприємства повинні направлятись акти розслідування нещасних випадків на виробництві ?

потерпілому або його довіреній особі; – керівнику цеху (структурного підрозділу), де стався НС; – до відповідного органу Фонду соціального страхування від НС на виробництві та профзахворювань; – відповідному територіальному органу «Держнаглядохоронпраці»; – профспілковій організації, членом якої є потерпілий; – керівникові (спеціалістові) служби ВІД підприємства.


38. До параметрів мікроклімату відносяться:

температура, відносна вологість, швидкість руху повітря і теплове випромінювання від поверхонь нагрітих тіл


39. Місцеві кондиціонери бувають наступних видів:

віконні, настінні і мобільні


40. Які види ГДК вам відомі ?

ГДК ,ГДК,ГДК


41. Де зберігаються матеріали розслідування нещасних випадків , що сталися на підприємстві ?

На підприємстві , а у разі ліквідації підприємства матеріали передаються правонаступнику , а при його відсутності або банкрутстві – до державного архіву


42. Вентиляція класифікується за місцем дії

загальнообмінна, місцева, комбінована


43. Акт за формою НТ надсилається

• потерпілому або особі, яка представляє його інтереси; • районної держадміністрації (виконавчого органу міської, районної міської ради); • організації, де працює або навчається потерпілий; • організації, відповідальної за безпечне стан території чи об’єкта, де стався нещасний випадок.


44. Запишіть вираз для розрахунку щільності потоку енергії електромагнітного випромінювання в зоні випромінювання

, де -потужність джерела; – коефіцієнт посилення джерела. В знаменнику – площа сферичного фронту радіусом R


45. Гранично-допустима концентрація (ГДК) – це

Така концентрація , при дії якої на організм людини періодично або протягом життя прямо або опосередковано , через екологічні системи, а також через можливий екологічний збиток НЕ ВИНИКАЄ захворювань або змін в стані здоров’я , які виявляються сучасними методами досліджень відразу або у віддалені терміни життя нинішніх або подальших поколінь.


46. Від чого залежить нормоване значення коефіцієнта природного освітлення?

розряду зорової роботи, географічного розташування, орієнтації світлових прорізів за сторонами горизонту і географічного положення


47. Затверджені акти за результатами розслідування НВ виробничого характеру направляються

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси; районної держадміністрації (виконавчого органу міської, районної міської ради); організації, де працює або навчається потерпілий; організації, відповідальної за безпечне стан території чи об’єкта, де стався нещасний випадок.


48. Вплив інфрачервоного випромінювання (ІЧ) може бути

загальним і локальним


49. Які нещасні випадки (НВ) відносяться до виробничого травматизму ?

проїзду на роботу чи з роботи на транспорті, наданому роботодавцем, або власному транспорті по вирішенню (дорученням) роботодавця; – при виконанні робіт, що не входять в коло обов’язків, але в інтересах підприємства (попередження аварій, надання первинної допомоги і т. Д.);


50. Протягом якого терміну зберігаються матеріали розслідування нещасних випадків , що сталися на підприємстві ?

45 років


51. Які засоби захисту людини від ЕМП відносяться до технічних?

зниження потужності ЕМП в самому джерелі, екранування ,застосування засобів індивідуального захисту


52. Основне завдання вентиляції

вилучити із приміщення забруднене повітря і подати свіже.


53. Яка залежність між напруженостями електричного поля (Е) і магнітного (Н)поля в зоні випромінювання ?

, де – характеристичний опір середовища


54. Які функціональні можливості відрізняють віконні кондиціонери від настінних (спліт-систем)?

Тим , що вони не можуть працювати в режимі припливної вентиляції і тим самим не можуть створювати приплив свіжого повітря в приміщенні


55. До найбільш поширених джерел ультрафіолетового випромінювання відносяться

Сонце, газорозрядні і флуоресцентні лампи і джерела температурного (теплового) випромінювання, газо- і електрозварювальні апарати, лазери, будь-який матеріал, нагрітий до температури вище 2500 К.


56. До основних кількісних показників освітлення відносять

світловий потік, сила світла, яскравість, освітленість і коефіцієнт пульсації


57. Штучне освітлення буває

Загальне, місцеве, комбіноване


58. До заходів і засобів захисту від ЕМП радіочастотного діапазону відносяться

зниження потужності ЕМП в самому джерелі, захист відстанню, захист часом, екранування , застосування засобів індивідуального захисту


59. Лісові пожежі бувають

Низові, Верхові, Підземні, Торф’яні, Степові (польові)


60. Основні заходи , спрямовані на зниження небезпеки впливу ІЧ випромінювання

зниження інтенсивності випромінювання джерела, захисне екранування джерела або робочого місця , використання засобів індивідуального захисту , організаційні заходи


61. В якості джерел світла застосовуються лампи:

розжарювання, галогенні і люмінесцентні лампи


62. Завдяки яким фізичним процесам підтримується тепловий баланс між тілом людини і навколишнім середовищем

теплопровідності (кондукції), конвекції, випаровування вологи та випромінювання


63. Як реалізувати спосіб захисту часом при дії ЕМП на людину?

Обмеження тривалості опромінення людини, при якому енергетична навантаження не перевищує допустимого значення


64. Якою величиною характеризується контраст між об’єктом і фоном?

, де і відповідно, яскравість об’єкта і яскравість фону.


65. Нормування параметрів мікроклімату проводиться в залежності від

категорії роботи і пори року


66. Вентиляція класифікується за засобом переміщення повітря

Природна, штучна і суміщена


67. Стробоскопічний ефект – це

порушення зорового сприйняття обертових і вібруючих об’єктів, коли створюється ілюзія зміни напрямку, швидкості їх руху або ілюзія повної зупинки


68. За якою фізичною величиною (або величинами) нормується електромагнітне випромінювання в діапазоні частот 300МГц … 300ГГц?

напруженістю електричного і магнітного поля, щільності потоку енергії


69. За якою фізичною величиною (або величинами) нормується електромагнітне випромінювання на частотах до 300МГц?

напруженостю електричного і магнітного поля


70. ГДКм.р.(максимально разова) – це концентрація , яка

не викликає рефлекторних реакцій в організмі людини (відчуття запаху, зміна біоелектричної активності кори головного мозку, світлової чутливості очей ) протягом 20 хвилинного безперервного вдихання


71. Які недоліки притаманні штучній вентиляції в порівнянні з природною вентиляцією

більш висока собівартість, плата за електроенергію, складність обслуговування, додатковий шум і вібрація


72. Негативний вплив ЕМП на організм проявляється у вигляді порушень

нервової, імунної, ендокринної, статевої та серцево-судинної систем


73. Які існують заходи і засоби захисту людини від впливу електромагнітного випромінювання ?

зниження потужності ЕМП в самому джерелі, захист відстанню, захист часом, екранування ,застосування засобів індивідуального захисту


74. Аварійне освітлення поділяється на освітлення

освітлення безпеки і евакуаційне освітлення.


75. Класифікація хімічних речовин за шляхом проникнення в організм людини:

В процесі дихання; Через шкірні покриви та слизові оболонки- процес резорбції; Через шлунково-кишковий тракт.


76. До якої категорії за тяжкістю робіт відноситься робота програміста

Легка 1а


77. Що називається рівнем звукового тиску ?

Це величина рівна ,

де Р0 = 2·10-5 Н/м2.


78. В якій із зон випромінювання електромагнітна хвиля вважається сформованою?

Зона випромінювання (хвильова зона)


79. У якому з перерахованих випадків складається акт за формою Н-1?

Під час проїзду на роботу чи з роботи на транспорті, наданому роботодавцем, або власному транспорті по вирішенню (дорученням) роботодавця


80. До якої категорії відносяться роботи , які супроводжують енерговитратами 121…150 ккал/ч?


81. Які параметри характеризують мікроклімат?

температура, відносна вологість, швидкість руху повітря і теплове випромінювання від поверхонь нагрітих тіл


82. Звукоізоляція і звукопоглинання не ефективні:

При інфразвуку.

Добавить комментарий