Перейти к содержимому
Главная страница » Лібраріум » Загальне » Фізика (тести)

Фізика (тести)

Величезні збірники питань, у яких може бути відповідь:База питань з фізики, що вдалося знайти та зібрати


Що з перерахованого вхожить до складу системи відліку в механиці?

Зв’язана з тілом відліку система координат

Тіло відліку


Яким співвідношенням визначається миттєва швидкість?


Що таке переміщення матеріальної точки?

Модуль вектора, який проведено з початкової точки руху тыла у кінцеву точку


Яка з наведених нижче формул описує імпульс тіла?


Що стверджує третій закон Ньютона?

Сили, з якими взаємодіють два тіла, рівні за величиною та протилежні за напрямком


Якому з наступних виразів дорівнює сила в формулі зв’язку сили та потенціальної енергії?


Якиій фізичній величині відповідає наступна формула?

Потужність


Які сили називаються консервативними?

Сили, робота яких по замкнутому шляху дорівнює нулю

Сили, робота яких не залежить від форми траєкторії частинки, а залежить лише від початкового і кінцевого її положення


Що стверджує перший закон Ньютона?

Тіло перебуває у стані спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не впливають інші тіла


Що стверджує закон збереження імпульсу?

В замкнених системах сумарний імпульс тіл системи залишається незмінним у часі


Якій фізичній величині відповідає наступна формула?

Миттєва потужність


Якій фізичній величині відповідає наступна формула? mgh

Потенціальна енергія


Яка з наступних формул є формулою для енергії?


Кристалічні діелектрики, які в певному інтервалі температур спонтанно полярізовані, називаються:

Сегнетоелектрики


Одиницею вимірювання потенціалу є

В, Дж/Кл


Якою формулою визначається закон збереження електричного заряду?


Які з наведених властивостей діелектриків характерні тільки для сегнетоелектриків.

Явище гістерезису + 2???


Які з властивостей має електричний заряд?

Може бути позитивним і негативним
аддитивність
скалярність
дискретність


Яка величина називається вектором поляризації діелектрика?

Векторна сума діпольних моментів молекул одиниці об’єму діелектрика


Одиниця вимірювання ємності відокремленого провідника?

Ф, Кл/В


Чому дорівнює потік напруженості електричного крізь поверхню S?

Кількості силових ліній, що пронизують дану поверхню


Яка формула відповідає потоку вектора напруженості електричного поля через довільну незамкнуту поверхню?


Якою формулою визначається сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів, що перебувають у вакуумі?


Чому з наведеного відповідає наступна формула?

Принцип суперпозиції


Чому згідно з теоремою Гаусса, дорівнює потік напружності електричного поля крізь довільну замкнуту поверхню?

Сумарному заряду, розташованому всередині цієї поверхні, поділеному на електричну сталу


Яка величина називається вектором полярізації діелектрика?

Векторна сума дипольних моментів молекул одиниці об’єму діелектрика


Кристаличні діелектрики, які в певному інтервалі температур спонтанно полярізовані, називаються?

Сегнетоелектрики


Який процесс відбувається в полярному діелектрику, коли його поміщають в однорідне електростатичне поле?

Орієнтація електричних моментів молекулярних диполів вздовж поля


Яка фізична величина визначається наступною формулою?

Напруженість електричного поля


Від чого залежить робота по переміщенню заряда в електричному полі?

Від величини заряду, що переміщується + 1???


Чому дорівнює напруженість електростатичного поля всередині діелектрика?


Чому дорівнює работа, що виконується електричним полем над зарядженою частинкою?


Яка фізична величина визначається наступною формулою?

Напруженість електричного поля точкового заряду


Чому дорівнює циркуляція напруженості електричного поля по довільному замкнутому контуру?

Не сумі зарядів, розташованих всередині цієї поверхні, поділеній на електричну сталу


Що таке густина струму?

Векторна виличина, що дорівнює відношенню сили струму до площі, через яку протікає електричний струм, та спрямована у бік впорядкованого руху позитивно заряджених носіїв.


Чому відповідає наступна формула?

Закон Джоуля-Ленца в диференціальній формі


Фізичну величину обернену до опору називають

Електропровідність


Що можна визначити наступною формулою?

Роботу струму

Кількість теплоти, що виділяється в провіднику при проходженні струму


Що с перерахованого є правилом Кіргофа?


Фізичная величина, що дорівнює роботі сторонніх сил електростатичного поля по переміщенню одиничного позитивного заряду називається:

Напруга


Що визначається наступною формулою?

Формула зв’язку між силою та густиною струму


Що називається електричним струмом?

Будь-який упорядкований рух електричних зарядів


Який вид має закон Ома для ділянки кола?


1 Вольт є одиницею вимірювання

Електрорушійної сили
Напруги


Формула відповідає визначенню

Сили струму


Яка з фізичних величин визначається наступною формулою?

Модуль повного прискорення


Що таке довжина шляху?

Не крива, яку описує матеріальна точка в процесі руху


До чого з перерахованого відноситься наступне визначення: тіло яке не деформується за жодних взаємодій

Абсолютно тверде тіло


Яке з наступних тверджень справедливе?

Тангенціальне прискорення дотичне до траєкторії
Тангенціальне та нормальне прискорення взаємноперпендикулярні
+1???


Що з перерахованого видноситься до матеріальної точки?

Тіло, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати


Який рух називається поступальним?

Не рух під час якого тіло за будь-які однакові проміжки часу здійснює однакові переміщення


Для чого з перерахованого справедлива наступна формула?

миттєва швидкість для векторного способу завдання руху


Який рух називається обертальним?

це рух, при якому всі точки тіла описують концентричні кола в площині, перпендикулярній осі обертання


Що таке траєкторія руху матеріальної точки?

крива, яку описує матеріальна точка в процесі руху
геометричне місце точок, які вона послідовно займає


Від чого залежить опір провідника?

Від матеріалу провідника
Від температури
Від його розмірів провідника


Що визначається наступною формулою?

формула зв’язку між силою та густиною струму


Одиницею вимірювання електрорушійної сили є:

1 Вольт


Що називається силою струму?

Величина заряду, що переноситься через поперечний переріз провідника за одиницю часу