Перейти к содержимому
Главная страница » Лібраріум » Физкультура 2021 » Финальный тест физкультура

Финальный тест физкультура

В якому році в нашій країні був введён предмет «фізична культура та спорт» в учбові плани как обов’язковий

1929


Процес розвитку рухових властивостей та набуття рухових навичок це

Фізичне виховання


Програма з фізичного виховання включає в себе наступні розділи

Практичний, контрольний, теоретичний


Яка повинна бути частота серцевих скорочень при навантаженні малої інтенсивності уд./хв.

110-130


Прилучення людини до фізичної культури, в процесі якого особистість опановує системою цінностей, знань, творчо розвиває фізичні здібності, психічні, етично і інші якості.

Фізична освіта


Рівень розвитку рухових здібностей людини визначається:

Тестами (контрольними нормативами)


Після проходження медичного огляду студенти розподіляються за наступними медичними групами

Основна, спортивна, специальна


Фізична підготовка представляє собою:

Процес виховання фізичних якостей та оволодіння життєво-важливими рухами;


Основу рухових здібностей людини складають:

Фізичні якості


Засновник вітчизняної системи освіти:

П.Ф. Лесгафт


Відмінними ознаками фізичної культури є:

Певним чином організована рухова активність


Яку  кількість тренувань в тиждень рекомендується мати під час сесії:

2


Один з видів людської культури, специфіка якої полягає в оптимізації природних властивостей людей прийнято називати:

Фізичною культурою


Які засоби фізичної культури є додатковими:

Природні сили природи


Під фізичним розвитком розуміється …

Процес зміни морфофункціональних властивостей організму протягом індивідуального життя


Фізичне виховання є …

-спосіб освоєння цінностей, накопичених у сфері фізичної культури

-забезпечення загального рівня фізичної підготовленості.

-спосіб підвищення працездатності і зміцнення здоров’я


Що є основним засобом фізичного виховання

Фізичні вправи


Завдання фізичного виховання:

Освітні, оздоровче,виховні


Форма рухової активності, благотворно впливають на фізичний стан і розвиток людини прийнято називати:

Фізичною вправою


Назвіть основні фізичні якості людини:

Швидкість, сила, спритність, гнучкість, витривалість


Базова фізична культура переважно орієнтована на забезпечення …

Фізичної підготовленості людини до життя


У спорті виділяють:

Спорт вищих досягнень, масовий спорт, дитячо-юнацький спорт


Оптимальний рівень рухової підготовленості та фізичного розвитку людини це:

Фізичну досконалість


Фізичний розвиток це

Процес зміни природних морфофункціональних властивостей організму


Прийоми для визначення навантаження:

Всі зазначені варіанти


Фізичними вправами прийнято називати …

Певним чином організовані рухи


Навчання руховій діяльності і виховання фізичних якостей складає специфічну основу

Фізичного виховання


Спосіб виконання рухів, за допомогою яких завдання вирішується з відносно великою ефективністю, прийнято називати …

Технікою фізичних вправ


У чому відмінність фізичних вправ від трудових вправ?

Фізичні вправи спрямовані на фізичне вдосконалення, а трудові — на рішення виробничих завдань


Основним специфічним засобом фізичного виховання є

Фізична вправа


При недостатньому фізичному навантаженню його слід підвищувати в першу чергу за рахунок?

збільшення інтенсивності занять

збільшення обсягу занять


Згідно з фазовим характером протікання процесів адаптації до фізичних навантажень в практиці спорту не виділяють наступний різновид тренувального ефекту:

Уповільнений


Які гігієнічні фактори включені в процес фізичного виховання:

Масаж

особиста гігієна

режим праці та відпочинку


При однаковій частоті, інтенсивності і тривалості занять більш ефективний в плані фізичної підготовки:

ефект не залежить від виду вправи


Види ефектів, що виникають в організмі людини в результаті занять фізичними вправами, в залежності від часу

Кумулятивний

Терміновий

Віддалений


Навантаження фізичних вправ характеризується:

величиною їх впливу на організм


Які види спорту є циклічними:

Біг

Плавання


У легкоатлетичному бігу застосовують біг в гору, біг по піску, біг проти вітру як засіб для підвищення ролі:

силового компонента


Методи навчання рухам:

Розчленований

Цілісний


Засоби фізичного виховання:

всі перераховані засоби


Ациклічними видами легкої атлетики є:

стрибки у висоту

стрибки у довжину

Метання молоту


Фізичними вправами називаються:

вид рухових дій, які сприяють вирішенню завдань фізичного виховання


Яке рухове якість розвиває повторення вправи на невідновленні:
Витривалість


Основу рухових здібностей людини становлять:
фізичні якості


Рівень розвитку рухових здібностей людини визначається:
тестами (контрольними вправами)


У процесі виконання ФУ рівень працездатності поступово:
знижується


Порядок проходження фаз відновлення:
Втома, повне відновлення, надвідновлення


При припиненні тренувань, які здібності знижуються першими (поставте черговість зниження рівня розвитку рухових здібностей, при припиненні тренувань):
швидкісні здібності


Найбільш сприятливим (сенситивним) періодом розвитку сили у хлопців вважається вік:
від 13-14 до 17-18 років;Відносна сила — це:
сила, яку проявляє людина в перерахунку на 1кг своєї маси тіла;Абсолютна сила – це:
максимальна сила людини, яку вона можепроявити, не залежно від маси свого тіла;Найбільш сприятливим (сенситивним) періодом розвитку сили у дівчат вважається вік:
від 11-12 до 15-16 років;При розвитку сили використовують спеціальні вправи з обтяженнями. Їх відмінна риса полягає в тому, що:
вони викликають значне напруження м’язів;При складанні комплексів вправ для збільшення м’язової маси рекомендуються:
Повністю працювати над однією групою м’язів і тільки потім переходити до вправ, що навантажують іншу групу м’язів;Сила – це
здібність людини переборювати зовнішній опір чи протистояти йому за рахунок своїх м‘язових зусиль;Кращі умови для розвитку вибухової сили м’язів ніг створюються під час:
стрибків на глибинуРезультатом виконання силових вправ з невеликим обтяженням і граничною кількістю повторень є:
збільшення фізиологічного діаметру м’язів;Силові вправи рекомендується поєднувати з вправами на …
гнучкість.Під силою як фізичною якістю розуміється:
комплекс психофізичних властивостей організму, що дозволяє долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м’язових напруженьЯкі методи застосовуються для виховання сили:
метод динамічних, максимальних, повторних зусиль;


Найбільш сприятливі (сенситивні) періодом розвитку швідкості у дівчат вважається вік:
від 14-15


Біг на 100 метрів є тестом на:
швидкісно-силову підготовленість


Під швидкістю як фізичним якістю людини розуміється:
комплекс властивостей, що дозволяють виконувати нетривалу роботу в мінімальний відрізок часу;


Кращі умови для розвитку швидкості реакції створюються під час:
рухливих і спортивних ігор;


Для розвитку швидкості використовують (виберіть 1 найбільш точну відповідь) :
рухові дії, що виконуються з максимальною швидкістю


Число рухів в одиницю часу характеризує:
темп рухів;


Витривалість — це здатність:
організму протистояти втомі;


Різновиди спеціальної витривалості
силова
статична;
швидкісна
базова
швидкісно-силова


Види витривалості
загальна
спеціальна


Під витривалістю, як фізичною якістю розуміється…
здатність виконувати великий обсяг фізичної роботи та зберігати задані параметри роботи
комплекс властивостей організму, що визначають здатність протистояти стомленню


Методи розвитку спеціальної витривалості
безперервний
інтервальний


Витривалість людини не залежить від:
міцності ланок опорно-рухового апарату


Методи визначення витривалості:
прямі, непрямі, відносні

В этот раз преподаватель решил, что надо чтоб наверняка и смешал правильное с неправильным


Які фактори переважно зумовлюють рівень прояву загальної витривалості
швидкісно-силові здібності
аеробні можливості


Активна гнучкість в порівнянні з пасивною:
менше


Найвищі показники гнучкості проявляються:
з 11 до 18 години


Для виховання гнучкості використовуються:
вимахування окремими частинами тіла
рухи з пружиненням


Фактори, що впливають на прояв гнучкості:
ступінь тренованості
Температура навколишнього середовища
еластичність зв’язок і тонус м’язів


Вправи «на гнучкість» виконуються …
по 8-32 циклів рухів в серії;


Під гнучкістю як фізичною якістю розуміється:
комплекс анатомо-морфологічних властивостей, що визначають рухливість суглобів;


Вопрос: Методами тестування рівня розвитку спритності:

Ответ: човниковий біг; Штрафные броски(Пока что, могут поменять)


Вопрос: Які види спорту розвивають спритність:

Ответ: спортивні ігри; боротьба


Вопрос: Фізіологічні і психофізичні основи спритності (вкажіть 2 правильні відповіді):

Ответ: запас рухових навичок; швидкість і точність рухових реакцій;


Вопрос: Спритність – це здатність людини:

Ответ: швидко оволодівати новими рухами з високою координаційною складністю


Вопрос: Розвитку вестибулярної стійкості сприяють:

Ответ: стрибки з поворотом на 180 градусів; вправи “на рівновагу”


Вопрос: Що враховується при оцінці спритності (вкажіть 3 правильних відповіді):

Ответ: координаційна складність рухового завдання;

час виконання руху

точність виконання руху;