Перейти к содержимому
Главная страница » Лібраріум » Загальне » ОП тести

ОП тести

Тест 1-2

Який наслідок передбачено щодо фізичної особи у разі визнання її недієздатною?

В: встановлення опікиаа

Індивідуалізація юридичної особи здійснюється

В: Шляхом визначення її місцезнаходження та присвоєння їй найменування 

Місцем проживання фізичної особи згідно законодавства є

В: Житло, що призначене для постійного чи тимчасового проживання людей

Визначте, який суд є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції

В: Конституційний суд України

Система органів влади в Україні поділається на

В: Законодавчу, виконавчу, судову

Способи подолання прогалин у праві

В: Аналогія закону, аналогія права, субсидіарне застосування права

Рішення про визнання особи безвісно відсутньою та оголошення померлою приймає

В: Суд

Як називається здатність мати цивільні права та обов’язки?

В: правоздатність 

Найвищу юридичну цінність має?

В: Конституція України

З якого віку фізична особа має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я

В: 16 років

Індивідуалізацією фізичної особи є

В: Ім’я та місце проживання

Недієздатною особою визнає

В: Суд

З яким моментом пов’язане припинення цивільної правоздатності фізичної особи?

В: смерті

Цивільна дієздатність фізичної особи виникає

В: Поступово, мірою досягнення певного віку, і залежить від психічного здоров’я фізичної особи

Умови визнання фізичної особи безвісно відсутньою

В: Якщо протягом 1 року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування 

Винність — це

В: обов’язкова ознака будь-якого злочину

Які види цивільної дієздатності фізичної особи виділяють в цивільному праві

В: часткова, неповна, повна, обмежена

У юридичної особи –

В: Правоздатність і дієздатність виникають одночасно з моменту її створення

Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена

В: Рішенням суду

Який орган належить до органів законодавчої влади

В: Верховна Рада України

Цивільна відповідальність фізичної особи виникає

В: В момент її народження та припиняється в момент її смерті (Наверное)

НЕ з досягненням фізичної особи 16 років та припиняється за рішенням суду

Як називається дієздатність фізичної Згідно ієрархічній структурі система законодавства поділяється наособи віком від 14 до 18 років

В: неповна

Яке твердження хибне

В: Закон має зворотною дію за рішенням Кабінету Міністрів України

Якщо дитина народилась поза шлюбом, то

В: Ім’я дається за вказівкою матері, по батькові – визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала батьком, прізвище – за прізвищем матері

Види колізій у законодавстві

В: Темпоральні, ієрархічні, змістовні

Якими параметрами обмежена дія нормативно-правових актів

В: Дією в часі, дією в просторі, дією за колом осіб

Як називається дієздатність фізичної особи віком від 14 до 18 років?

В: неповна

Згідно ієрархічній структурі система законодавства поділяється на

В: Конституція, міжнародні договори, закони, підзаконні нормативні акти

Що є основним актом цивільного законодавства

В: Цивільний кодекс України

До «тріади можливостей» суб’єктивного цивільного права не відноситься

В: може завдати шкоди правопорушнику

Які настають наслідки у разі оголошення фізичної особи померлою?

В: над її майном встановлюється опіка

Тест 3

Термін, як часова категорія в цивільному праві, цеЯк поділяються цивільні правовідносини, залежно від об’єкта

В: певний момент у часі

Строк, як часова категорія в цивільному праві, це

В: певний період у часі

Що не належить  до підстав звільнення від цивільно-правової відповідальності

В: умови міжнародного договору

До «тріади належної поведінки» суб’єктивного цивільного права не відноситься

В: необхідність звертатись до суду в разі невиконання окремих дій

Майном, як особливим об’єктом вважається

В: окрема річ, сукупність речей, майнові права та обов’язки

Основним актом цивільного законодавства є:

В: Цивільний кодекс України 

Відносини, які регулюються цивільним правом, – це

В: особисті немайнові та майнові відносини

Суб’єктами цивільним правовідносин виступають

В: дієздатні фізичні та юридичні особи

Юридичною підставою всіх видів юридичної відповідальності є

В: порушення норм права

До якої форми захисту, відповідно до цивільного законодавства, належить самозахист
В: до неюрисдикційної форми захисту
Як поділяються цивільні правовідносини, залежно від об’єкта

В: на особисті немайнові та майнові

НЕ на речові та зобов’язальні

Цивільно-правова відповідальній завжди має

В: майновий характер

Які з перелічених ознак не властиві цивільно-правовому методу регулювання суспільних відносин?

В: майнова самостійність

До особистих немайнових прав у цивільному праві не належить:

В: право на спадкування

Тест 4

При укладенні трудового договору працівник зобов’язаний подати

В: паспорт або інший документ, що посвідчує особу

Угода сторін є підставою для припинення, як правило:

В: строкового трудового договору

Якщо працівник бажає розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, він має попередити про це керівника письмово

В: за два тижні

Трудові договори можна класифікувати:

В: за терміном дії

Дозволено брати на роботу у вільний від навчання час учнів, за умови виконання ними легкої роботи, що не шкодитиме їхньому здоров’ю й не порушуватиме процес навчання, яким виповнилося:

В: 14 років

Чим оформляється розірвання трудового договору

В: наказом про звільнення з роботи

Якщо за загальним правилом прийом на роботу осіб допускається з 16 років, то повна трудова правосуб’єктність фізичних осіб настає з досягнення ними

В:
НЕ 18 років

До основних трудових прав працівників належать права

В: на працю, зайнятість, відпочинок

Мінімальна заробітна плата встановлюється:

В: законодавством

НЕ Міністрами… 

Як фізичні особи реалізують право на працю?

В: шляхом укладення трудового договору

Хто є суб’єктами (сторонамаіудових правовідносин:

В: з однієї сторони – працівник, а з іншої – роботодавець

У якому джерелі (формі) трудового права України встановлюється конкретний розмір мінімальної заробітної плати

В: Законі про Державний бюджет України

Максимальна тривалість робочого часу учнів у віці від 16 до 18 років, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати:

В: 18

Ініціатором припинення трудового договору за угодою сторін виступає

В: роботодавець і працівник

При розірванні трудового договору з ініціативи працівника (за власним бажанням), працівник має попередити роботодавця письмово

В: За два тижні

Хто може бути працівником:

В: особа, яка володіє трудовою правоздатністю та трудовою дієздатністю

Основний документ про трудову діяльність працівника, − це:

В: трудова книжка

Мінімальна заробітна плата встановлюється:

В: законодавством(точно)

З якого віку громадянин має право укладати трудовий договір (без виняткових випадків)

В: з 16 років

Припинення трудового договору, незалежно від підстав звільнення, оформлюється

В: наказом власника або уповноваженого ним органу

Залучення жінок до робіт у нічний час:

В: не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

В: догана або звільнення

Хто є сторонами трудового договору?

В: працівник і роботодавець

Чи може роботодавець заборонити працівнику працювати на підприємствах з аналогічним профілем діяльності, протягом певного строку?

В: Ні

Тест 5

Назвіть, які кримінальні закони мають зворотню силу?

В: такий, що пом’якшує покарання чи скасовує злочинність діяння

Відповідно до Кримінального кодексу України, ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин:

В: більше одного разу

За загальним правилом суб’єктом злочину визнається особа, яка до моменту вчинення передбаченого Кримінального кодексу України суспільно небезпечного діяння досягла:

В: 16 років

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією:

В: заборонено

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України до злочинів невеликої тяжкості відноситься злочин:

В: за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років або інше, більш м’яке покарання

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення: 

В: особливо тяжкого злочину

Якщо особа вчинила суспільно небезпечне діяння до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, то: 

В: така особа не підлягає кримінальній відповідальності 

Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості здійснюється на:

В: злочини невеликої тяжкості; злочини середньої тяжкості; тяжкі злочини; особливо тяжкі злочини

Коли особа визнається винуватою у вчиненні злочину?

В: її вину буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

Що визнається матеріальною ознакою злочину?

В: суспільна небезпека

Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, якщо особа, яка вчинила злочин, передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення?

В: злочинна самовпевненість

За загальним правилом суб’єктом злочину визнається особа, яка до моменту вчинення передбаченого Кримінального кодексу України суспільно небезпечного діяння досягла:

В: 16 років

Що є відповідно до чинного Кримінального кодексу України суб’єктом злочину?

В: фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу України може наставати кримінальна відповідальність

Укажіть, який орган держави може звільнити особу від кримінальної відповідальності за наявності передбачених законом підстав:

В: виключно суд

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України до злочинів середньої тяжкості відноситься:

В: злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років

Що є об’єктом злочину?

В: об’єкт- це суспільні відносини та цінності, що охороняються правом, і на які спрямоване У посягання суб’єктів злочину (власність, духовні блага, громадський порядок, здоров’я людини)

Що є елементами складу злочину?
об’єкт злочину, об’єктивна сторона злочину, суб’єкт злочину, суб’єктивна сторона злочину